top of page
Meeting

מתכונות העסקה משולשות

העסקת עובד באמצעות חברות קבלן

שיטת העסקה מקובלת ונפוצה במשק, היא באמצעות עובדים המועסקים על ידי צד שלישי. "המשתמש" שזקוק לעבודה, לא מעסיק את העובדים ישירות, אלא מזמין אותם דרך קבלן כח אדם, או שהם מוצבים לעבודה אצלו דרך חברות שירותים, כגון חברות שמירה וניקיון, חברות למתן שירותי מחשוב.

התקשרות במתכונות העסקה משולשות כאלה, כפופה למגבלות שונות שנוצרו בחוק ובפסיקה, לצורך הגנה על עובדים.

ראשית, קיימת אבחנה בין עובדי קבלן כח אדם לעובדי חברות שירותים מתמחות. עובדי קבלן כח אדם, נועדו לתגבר עבודה לפי צורכי המשתמש ולסייע לתקופות מוגבלות של מספר חודשים בלבד, שלאחריהם יש לקלוט את העובדים להעסקה ישירה ככל שהצורך בעבודתם נמשך. חברות שירותים לעומת זאת, מספקות עובדים במסגרת שירות שבתחום מומחיותם, ועל פי רוב אינו חלק מליבת הפעילות של המשתמש. בשונה מעובדי קבלן כח אדם, העסקת עובדים כאלה, אצל המשתמש, לא מוגבלת בזמן.

שנית, המשתמש צריך להביא בחשבון שבמתכונות העסקה משולשות, הוא עלול להיחשף לתביעות בגין זכויות שהופרו על ידי המעסיק הישיר. בתחומים של שמירה, נקיון והסעדה, אחריותו של המשתמש הוסדרה בחוק, באופן שמחייב אותו לערוך ביקורות ולוודא שקבלן השירותים משלם לעובדים המוצבים אצלו, את כל זכויותיהם. במקרים של תלונה על הטרדה מינית, בה מעורב עובד של קבלן כח אדם, מוטלות גם על המשתמש חובות לבירור התלונה על פי חוק. במקרים של פיטורי עובד בשל דרישת המשתמש, קבעה הפסיקה כי המשתמש צריך להשתתף בשימוע, ועוד.

משרדנו מסייע במתן אבחנות נכונות למתכונות העסקה משולשות, כדי לחסוך מראש סכסוכים פוטנציאליים ועבירות על החוק.

אייל לוי משרד עורכי דין. להפוך כל אבן עבורכם.

bottom of page