top of page
Laptop

הסכמים קיבוציים מיוחדים

הסכמים קיבוציים ספציפיים שנחתם בין מעסיק יחיד לארגון עובדים

מעבר לחוקים והסכמי עבודה אישיים שמסדירים את תנאי העבודה, קיימת אפשרות להסדיר יחסי עבודה גם בהסכמים קיבוציים, שנחתמים בין ארגון עובדים לבין מעסיק, או ארגון מעסיקים. ההנחה היא, שבמשא ומתן קיבוצי, ארגון עובדים ידע לשמור על אינטרסים של העובדים ולנצל את כוחו הארגוני כדי למקסם אותם. מנגד, המעסיק, או ארגון המעסיקים, ידע כיצד להתאים את התנאים בהסכם הקיבוצי, באופן שישמור על האינטרסים החיוניים לו כדי לנהל את מפעלו ביעילות.

ישנם שני סוגים של הסכמים קיבוציים: הסכם קיבוצי מיוחד והסכם קיבוצי כללי. הסכם קיבוצי מיוחד, הוא הסכם שנחתם בין ארגון עובדים לבין מעסיק ספציפי. תחולתו של הסכם כזה, מוגבלת לעובדיו של אותו מעסיק. הסכם קיבוצי כללי לעומת זאת, הוא הסכם שנחתם בין ארגון עובדים לארגון מעסיקים ותכולתו היא על כל העובדים והמעסיקים החברים בארגון המעסיקים ופועלים באותו תחום עיסוק שההסכם הקיבוצי הכללי מסדיר.    

הסכם קיבוצי שנחתם, מוגש לרישום, ומקבל מעמד פומבי. להסכם הקיבוצי יש מעמד מיוחד, שגובר על הסכמי עבודה אישיים. עובד לא יכול לוותר בהסכם עבודה אישי, על זכויות שהוקנו לו בהסכם קיבוצי שחל עליו, אלא אם ההסכם הקיבוצי עצמו מאפשר החרגה כזאת.

מקובל שהסכמים קיבוציים נחתמים לתקופות קצובות מוגדרות של כמה שנים. על פי רוב, במהלך תקופת תקפו של ההסכם הקיבוצי, מתחייב ארגון העובדים שלא להעלות בפני המעסיק דרישות לשיפורים ושינויים, לפחות בנושאים שהוסדרו בהסכם. לקראת תום תקפו של ההסכם הקיבוצי, ניתן להעלות דרישה לניהול מו"מ חדש על התנאים שבהסכם. ככל שלא נעשה דבר, יתחדש ההסכם הקיבוצי מאליו לתקופות נוספות. ההסכם הקיבוצי לא מתבטל מאליו בתום תקופת תקפו. ביטול של הסכם קיבוצי בתום תקפו, מצריך הודעה אקטיבית לצדדים החתומים על ההסכם, וגם לרשם ההסכמים הקיבוציים. הודעה כזאת כוללת תקופת צינון שבמהלכה יכולים הצדדים להידבר ולהסדיר את המחלוקות ביניהם.

גם לאחר שהסכם קיבוצי בוטל, ההוראות האישיות שהיו בו, עדיין ממשיכות לחול על העובדים, הן לא מתבטלות. ואולם, בשלב כזה, כבר ניתן להתנות עליהן, בהגעה להסכמי עבודה אישיים חדשים עם העובדים, ללא המגבלות שנקבעו קודם לכן בהסכם הקיבוצי.   

משרדנו מייצג מעסיקים בניהול מו"מ קיבוצי מול ארגוני עובדים, ובניסוח הסכמי עבודה קיבוציים.

נשמח לשמוע מכם.

אייל לוי משרד עורכי דין. להפוך כל אבן עבורכם.

bottom of page