top of page
Laptop

העסקת פרילנסרים

התערבות בתי הדין לעבודה בקביעת יחסי עובד מעסיק והשלכותיה

התקשרות מעסיק עם פרילנסר, או "קבלן עצמאי" המספק את שירותיו למעסיק באופן אישי כשהתשלום מתבצע כנגד קבלת חשבונית מס, דורשת תשומת לב מיוחדת. לכאורה, מדובר בעסקה פשוטה, עם קבלן עצמאי, באופן שחוסך מהמעסיק את הצורך לשלם לו זכויות שונות שחייבים לשלם לעובד מכח דיני העבודה, כגון, חופשה, הבראה, מחלה, פנסיה, פיצויים וכדומה. ואולם, מתוך הכרה בכך שכוחו של המעסיק רב מזה של העובד על פי רוב, ובנסיון למנוע עקיפה של חוקי העבודה, פעמים רבות בתי הדין לעבודה מתערבים בהסכמי התקשרות עם פרילנסרים. ההתערבות מתבצעת בשני שלבים:

בשלב ראשון - בודק בית הדין האם בפועל התקיימו יחסי עובד ומעסיק בין הצדדים, למרות האמור בהסכם ההתקשרות. הבדיקה מתבצעת על פי מספר מבחנים, כשהעיקרי בהם הוא "מבחן ההשתלבות" בעסקו של המעסיק. במקביל מתבצע גם מבחן לעסקו של הפרילנסר- עד כמה הוא מנהל עסק עצמאי שנותן שירותים לגורמים שונים, אולי מעסיק עובדים נוספים, נושא בסיכויי רווח וסיכוני הפסד.

בשלב שני - ככל שמסקנת בית הדין תהיה שהתקיימו יחסי עובד ומעסיק בין הצדדים, הוא יפסוק לטובת הפרילנסר תשלום זכויות כעובד, ואף ישקול פסיקת פיצוי ללא הוכחת נזק בגין עצם הסיווג השגוי של עובד כפרילנסר.

מעסיק יוכל להתגונן מפני תביעה כספית של פרילנסר להכרה בו כעובד בדיעבד, אם יצליח להוכיח, שהוצע לאותו פרילנסר להיקלט לעבודה כעובד אך הוא דרש לקיים את ההתקשרות כקבלן עצמאי ובנוסף, יצטרך המעסיק להוכיח שהתמורה הכספית ששילם לפרילנסר כקבלן עצמאי, היתה גבוהה מזו של עובד שכיר מקביל, בסדר גודל שמגלם את הזכויות הנלוות המשולמות לעובד.

משרדנו מייצג מעסיקים ועובדים, הן בבניית הסכמים קבלניים העומדים בדרישות הפסיקה, והן בייצוג בבתי הדין.

נשמח לשמוע מכם.

אייל לוי משרד עורכי דין. להפוך כל אבן עבורכם.

bottom of page