top of page

הטרדות מיניות בעבודה

  • מה מוגדר כהטרדה מינית על פי חוק.

  • דוגמאות להתנהגויות שמהוות הטרדה מינית.

  • מה נחשב כיחסי מרות בעבודה וכיצד זה משנה את כללי הבדיקה.

  • מהן חובות המעסיק למניעת הטרדה מינית.

  • מה הכללים לביצוע בירור תלונה בגין הטרדה מינית על ידי המעסיק על כל שלביהם.

Audiovisual Conference

סוגיות נפוצות ביחסי עבודה

  • פרטים שחייבים להירשם בהודעה לעובד על תנאי עבודה/ הסכם עבודה ובהודעה על סיום עבודה.

  • חופשה שנתית- ניהול מכסות לצבירת חופשה; מתי מותר לבצע פדיון חופשה; תיאום חופשות והוצאה לחופשות ללא תיאום; מהם רכיבי השכר המשולמים בחופשה.

  • פיטורים - כללי השימוע שיש לבצע לפני פיטורים; מתי ניתן להכיר בהתפטרות כדין מפוטר; מהם רכיבי השכר שיש להביא בחשבון לחישוב פיצויי פיטורים; איך מחשבים פיצויי פיטורים כשיש סעיף 14, באיזה נסיבות וכיצד מותר לשלול פיצויי פיטורים; מגבלות על פיטורים בגין תקופת לידה והורות, בגין תקופת מחלה, ובגין שירות במילואים.

  • אבחנה בין רכיבי שכר שמהווים חלק מהשכר הקובע לתשלום זכויות סוציאליות לבין תשלומים  שאינם כאלה.

  • מגבלות בהעסקת עובדי חברות כח אדם לרבות אבחנה בין עובדי חברות כח אדם וחברות שירותים.

Male Speaker

ביטוח פנסיוני

מהו היקף החובה לבצע ביטוח פנסיוני לעובד; מהם מקורות החיוב לבצע ביטוח פנסיוני מעבר לצו ההרחבה הכללי לביטוח פנסיוני במשק; מה המשמעות של פנסיה מקיפה וכיצד היא מושפעת מזכותו של העובד לבחור את המוצר הפנסיוני והסוכן הפנסיוני; מה יכולה להיות התוצאה של הפרת החובה לביצוע ביטוח פנסיוני.

Lecture hall seats

הרצאות

ניתן להזמין את ההרצאות לכנסים, ימי עיון ולמקומות עבודה שונים בכל רחבי הארץ.

לכל נושא אחר שלא מוזכר בתחום דיני עבודה כוללת הסכמים קיבוציים, מוזמנים לפנות להתאמת הרצאה בארגונכם.

bottom of page