top of page
Workers on Strike

שביתה והשבתה

הפעלת זכות השביתה 

עובדים מאורגנים, רשאים לעשות שימוש בזכות השביתה, כאמצעי לחץ בנסיון לשפר את תנאי העסקתם או למנוע פגיעה בהם. הגורם שרשאי להכריז על שביתה, הוא ארגון העובדים המייצג את רוב העובדים שהסכסוך נוגע להם ואם אין ארגון עובדים, אז נציגות העובדים שנבחרה על ידי רוב העובדים.

ככלל, הודעה על שביתה צריכה להינתן מראש, לרבות פירוט עילות הסכסוך, ומחייבת הודעת צינון של 15 ימים לפחות בטרם תפרוץ. ההודעה נשלחת גם לממונה הראשי על יחסי עבודה, ומטרת תקופת הצינון היא לאפשר הידברות שאולי תוביל להסכמות.

בזמן שביתה, הסכם העבודה מושהה והעובדים השובתים לא זכאים לתשלום שכר. בשביתות שהוכרזו על ידי ארגון עובדים, קיימת לעיתים אפשרות שהעובדים יקבלו פיצוי כלשהו בזמן השביתה, מקרן השביתה של ארגון העובדים, ואולם הפיצוי כפוף להחלטות של ארגון העובדים, ועושים בו שימוש במשורה.

שביתה יכולה ללבוש צורות שונות. זו יכולה להיות שביתה מלאה, של הימנעות מוחלטת מכל עבודה, ויכולה להיות גם שביתה חלקית, הכוללת עיצומים מסוגים שונים.

במקרה של שביתה חלקית, עומדת למעסיק הזכות שלא להסכים לקבל עבודה חלקית. בכפוף למתן הודעה מראש, רשאי המעסיק להשבית לחלוטין את העובדים שביצעו עבודה חלקית, ואף להשבית את עבודתם של עובדים שלא שבתו כלל, ככל שהשביתה או העיצומים שננקטו, לא אפשרו למעסיק להפעיל את עסקו בצורה סדירה. השבתה כזאת מצד מעסיק, נקראת השבתת מגן ובמקרה כזה, אין המעסיק מחויב בתשלום שכר העובדים.

הפסיקה מכירה בזכות השביתה כזכות יסודית, ובשביתה שהוכרזה כדין, העובדים השובתים וארגון העובדים שהוביל את השביתה, לא נושאים באחריות לנזקים שנגרמים עקב השביתה. המעסיק סופג את הנזקים, נאסר עליו לגייס עובדים חדשים שיחליפו את העובדים השובתים בזמן השביתה וחל איסור לפטר עובדים רק בגלל השתתפותם בשביתה.   

ככל שמעסיק סבור ששביתה הוכרזה שלא כדין, או באופן שאינו מידתי, או תוך כדי הפרת התחייבויות בהסכם קיבוצי, הוא רשאי לפנות לבית הדין לעבודה בבקשות למתן צווי מניעה כנגדה. במידה שניתנו צווי מניעה אך השביתה נמשכת, עלולים העובדים השובתים לאבד את ההגנות שמוקנות להם בשביתה לגיטימית, על כל המשתמע מכך.

 

משרדנו מייצג מעסיקים בעתות משבר ושביתה, ומסייע בניהול נכון של המשבר, ובניהול המשא ומתן לסיומו.

​נשמח לשמוע מכם.

אייל לוי משרד עורכי דין. להפוך כל אבן עבורכם.

bottom of page