top of page
Big Desk

צווי הרחבה - הסכמים קיבוציים

התערבות בתנאי העסקה מעבר לחוק ולהסכם אישי

ישנם ענפי כלכלה לא מעטים, בהם נחתמו הסכמים קיבוציים כלליים, בין ארגון עובדים, לבין ארגון מעסיקים. בדרך כלל, הסכמים קיבוציים כלליים אלה, חלים על כל המעסיקים שחברים באותו ארגון מעסיקים שחתם על ההסכם, ועוסקים באותו ענף רלוונטי.

במקרים רבים, תחולתם של הסכמים קיבוציים כלליים שנחתמו בענף מסויים, הורחבו באמצעות צווי הרחבה, על כל המעסיקים והעובדים שעוסקים באותו ענף, גם אם המעסיק כלל לא חבר בארגון המעסיקים שחתם על ההסכם, וגם העובדים לא חברים בארגון העובדים הרלוונטי. כך למשל יצאו צווי הרחבה להסכמים קיבוציים בענף הבניה, שמירה ונקיון, חשמל מתכת אלקטרוניקה, ועוד רבים אחרים.

ככל שחל על מעסיק צו הרחבה או הסכם קיבוצי כללי כאמור, המשמעות היא שהוא מחויב ליתן לעובדיו זכויות שנקבעו באותו הסכם או צו הרחבה, ככל שהן עודפות על הזכויות שנקבעו בחוק. למשל הפרשות לקרן השתלמות, הפרשות מוגדלות לקרן פנסיה, חופשה מוגדלת, פרוצדורה מסויימת להליך פיטורים וכדומה.

מעסיקים שלא מודעים לתחולה של צו הרחבה על תחום העיסוק שלהם, עלולים להיחשף לתביעות לתשלום זכויות שלא היו מודעים להן, ויש להן השלכות רוחב על ציבור עובדים גדול.

לא תמיד קל לקבוע את סיווגו הענפי של מעסיק. ישנם מעסיקים שפעילותם מתפרשת על מספר תחומים, אפשר שבחלק מתחומים אלה יש צווי הרחבה ובחלקם לא. לפי פסיקת בתי הדין לעבודה, במקרים אלה, יש לבחון מהי פעילותו העיקרית של המעסיק, לצורך קביעה איזה צו הרחבה יחול עליו, אם בכלל. בחינה זו מתבצעת על ידי מבחני משנה שונים.

אנו בוחנים את פעילות המעסיק, ומסייעים בקביעת הסיווג הענפי של המעסיק, ובהתאם מייעצים ביחס לתחולת צווי הרחבה, ובשאלת הצורך לבצע התאמות בתנאי ההעסקה על פי תוצאות בדיקתנו.

נשמח לשמוע מכם.

אייל לוי משרד עורכי דין. להפוך כל אבן עבורכם.

bottom of page