top of page
Modern Work Space

הליכי שימוע

שימוע שמעסיק מחויב לבצע לעובד, צריך לעמוד בכללים שנקבעו בפסיקה לניהול שימוע תקין.

שימוע הוא הליך שמעסיק נדרש לבצע לעובד, בכל מקרה בו המעסיק עומד לקבל החלטה חד צדדית, ללא הסכמה של העובד, אשר יש לה השלכה משמעותית על העובד. למשל, החלטה על פיטורי עובד, החלטה על השעיית עובד מהעבודה, החלטה לשנות את תנאי העבודה באופן משמעותי. התנאי הבסיסי הוא, שלפני קבלת החלטה חד צדדית, תישמע לפחות תגובתו של העובד.

 

השימוע צריך להתבצע בפני הגורם שמקבל את ההחלטה מטעם המעסיק. יש מקומות עבודה, בהם במקרים של עבירות משמעת, השימוע מתבצע בפני ועדת משמעת, המורכבת ממספר נציגים.

 

השימוע לא נובע מהוראות חוק, אלא מכללים שגובשו בפסיקה וחשוב להקפיד עליהם. כך למשל:

· הצורך למסור לעובד זימון לשימוע בכתב מספר ימים מראש.

· הצורך לפרט בזימון את כל הטענות שהמעסיק מתכוון לעשות בהן שימוש בטרם   יקבל את החלטתו.

· הצורך לאפשר לעובד לעיין בתיקו האישי ובמסמכים הרלוונטיים לפני השימוע, כדי שיוכל להתייחס לטענות בשימוע.

· הצורך לערוך פרוטוקול לשימוע.

· הצורך לעדכן את העובד על זכאותו להיות מיוצג בשימוע.

· לאחר השימוע יש צורך לקבל החלטה מנומקת בכתב, שתתייחס גם לטענות שהעלה העובד.

 

ככל שלא מקפידים על כללי השימוע, עלולה לעלות טענה לפיטורים שלא כדין, שמשמעותה יכולה להיות ביטול הפיטורים באמצעות פניה לבית הדין לעבודה, או תביעה לתשלום פיצוי כספי. לפיכך, היערכות נכונה לשימוע, והתייעצות מוקדמת עם עורך דין, מונעת עוולות ותקלות מיותרות.

 

משרדנו מלווה מעסיקים בהליכי פיטורים של עובדים:

סיוע בניסוח זימון לשימוע – באופן שכולל את עילות הזימון כנדרש בפסיקה

הדרכה לצורך שמירה על כללי השימוע – באופן שימנע תקלות בשימוע עצמו

סיוע בקבלת החלטות מנומקות ומדודות – באופן שנימוקי ההחלטה יעמדו בביקורת שיפוטית.

הופעה לשימוע – במקרה שנדרש ייצוג בשימוע עצמו

ועוד.

 

באותה מידה, אנו מייצגים עובדים שזומנו לשימועים, בין אם במתן הדרכה לגיבוש מענה וייצוג עצמי של העובד בשימוע, ובין אם בהופעה שלנו בייצוג בשימוע עצמו.

 

נשמח לשמוע מכם.

אייל לוי משרד עורכי דין. להפוך כל אבן עבורכם.

bottom of page