top of page
Stacks of Coins

מנגנוני תגמול

שכר בסיס, עמלות, פרמיות, בונוסים

השיטה הקלאסית לתגמול עובדים, היא באמצעות תשלום שכר בסיס קבוע, חודשי או שעתי. עם זאת, ישנם תפקידים ותחומי עיסוק, בהם התמורה המשולמת לעובד, מתוכננת באופן שיתמרץ אותו להגיע להישגים גבוהים. כך למשל, יש אנשי מכירות, שהתגמול שיקבלו מתוכנן כך שיהיה גבוה יותר, ככל שימכרו יותר.

יש חשיבות רבה לתכנון אופן תשלום התמריץ לעובד.

ככלל, תמריץ בשיטה של תשלום עמלות, מהווה חלק משכרו הקובע של העובד לצורך תשלום זכויות סוציאליות, בעוד שתשלום תמריץ בשיטה של תשלום בונוס או פרמיה, לא מהווה חלק מהשכר הקובע של העובד לתשלום זכויות סוציאליות על פי חוק.

תמריץ שמהווה חלק משכרו הקובע של העובד (עמלה)- הוא תמריץ שמשולם בגין ביצוע עבודתו הרגילה של העובד. למשל, איש מכירות שמקבל תגמול על כל מכירה שביצע, כבר החל מהמכירה הראשונה בתקופה הנמדדת.

תמריץ שאינו מהווה חלק משכרו הקובע של העובד (בונוס, פרמיה)- הוא תמריץ שמשולם רק ככל שהעובד יעמוד בתנאי סף מסוימים. בדוגמה של איש מכירות- יקבל תמריץ רק אם יצליח לבצע מכירה בסכום שמעל לרף מסויים בתקופה הנמדדת ולא יקבל תגמול אם לא הגיע לרף.

ניתן כמובן לנסח תנאים מגוונים נוספים כתנאי לתשלום תמריץ, לרבות איכות מכירה, רווחיות מינימאלית, מכירה ליעד מסוים ועוד. בדומה, ניתן לקבוע יעדים לתשלום תמריצים גם בתחומים שאינם קשורים במכירות דווקא, אלא במגוון הישגים אחרים שמתאימים לתפקיד.

חשוב לציין, שהשם שנתנו הצדדים לתשלום התמריץ בתלוש השכר, לא יקבע את הסיווג האמיתי שלו, כמובן המהות תיבחן והיא זו שתקבע. בנוסף, יש חשיבות לשיעור התמריץ ביחס לשכר הבסיס של העובד.

משרדנו מסייע באבחנת מנגנוני התמריץ השונים שיכולים להתאים למעסיק, בניסוח ותכנון יעדים לתשלום תמריצים ובהתחשב בענפי הפעילות השונים.

נשמח לשמוע מכם.

אייל לוי משרד עורכי דין. להפוך כל אבן עבורכם.

bottom of page