top of page
Business Office

הסדרים פנסיוניים

חובת הביטוח הפנסיוני ומקורותיה

כיום יש חובה לבטח את כל העובדים במשק בביטוח פנסיוני. על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), עומדת לעובד הזכות לבחור את המבטח הפנסיוני שלו ואת סוג הביטוח הפנסיוני. למשל קרן פנסיה או ביטוח מנהלים כמוצרים חלופיים או משולבים. אצל עובד שלא בחר במוצר פנסיוני ספציפי, ברירת המחדל תהיה ביטוח בקרן פנסיה.

יתרה מכך, התקנונים של מרבית קרנות הפנסיה כיום, מאפשרות לעובד גם לתת משקל שונה לאלמנטים המבוטחים בקרן הפנסיה. למשל הגדלת הביטוח בגין מקרים של מוות ושאירים (מתאים אולי למפרנס ראשי בעל משפחה) או להיפך- הגדלת החיסכון לצורך הגדלת הקצבה בגיל פרישה, על חשבון צמצום אלמנטים ביטוחיים.

מאחר שחברות הביטוח השונות משקיעות את כספי הפנסיה בשוק ההון, יכול העובד גם לבחור בין אפשרויות שונות של תמהיל השקעות, באופן שיש בו יותר סיכון/ סיכוי להגדלת תשואות (למשל הגדלת החלק המושקע במניות), ולהיפך. זכות זו אינה עומדת ביחס לכספים שהפריש המעסיק לתוכנית הפנסיונית על חשבון פיצויי פיטורים, מבלי שהמעסיק נתן לה את הסכמתו.

חובת הביטוח הפנסיוני החלה על רוב העובדים במשק, נובעת מצו הרחבה כללי לביטוח פנסיוני במשק, אבל ישנם מקורות נוספים מכוחם יש חובת ביטוח פנסיוני, והם חלים על עובדים ומעסיקים מכח חוזה אישי או לפי תחום עיסוק ספציפי. כך למשל צווי הרחבה בענפי התעשיה השונים, הסכמים קיבוציים שנחתמים עם מעסיקים ספציפיים, חוק שירות המדינה (גמלאות) ביחס לעובדי מדינה, וכן הסכמי עבודה אישיים. הביטוח יכול להשתנות מבחינת מועד תחילת ביצוע ההפרשות, שיעור ההפרשות, השכר ממנו חייבים לבצע את ההפרשות וכיוצא בזה.

ביטוח פנסיוני מקיף, מכיל מרכיב חיסכון לקבלת קצבה בגיל פרישה, אך גם אלמנט ביטוחי למקרים של נכות או מוות. לפיכך, יש חשיבות רבה להקפדה על ביצוע הפרשות פנסיוניות כנדרש, על מנת שלא לחשוף את העובד לביטוח חסר.

משרדנו מסייע בעריכת הסכמי ביטוח פנסיוני לעובדים, באופן שמותאם לדין החל על המעסיק הספציפי בנסיבות העניין.

אייל לוי משרד עורכי דין. להפוך כל אבן עבורכם.

bottom of page