top of page
Office Worker

הטרדה מינית בעבודה

החוק למניעת הטרדה מינית ומה צריך לעשות בכל מקום עבודה.

החוק למניעת הטרדה מינית קובע שורה של התנהגויות פסולות, אשר מהוות לא רק עבירה פלילית, אלא גם עוולה אזרחית, המזכה את הנפגע באפשרות להגיש תביעת נזיקין גם ללא הוכחת נזק, כנגד המטריד או כנגד מעסיק שלא מילא את חובותיו.

 

ההתנהגויות הפסולות כהגדרתן בחוק, נעות על קשת רחבה של מעשה דיבור והתנהגות, החל ממעשים מגונים, דרך סחיטה באיומים בדרישה לעשות מעשה מיני, הצעות חוזרות בעלות אופי מיני לאדם שהראה למטריד שאינו מעוניין בהן, התייחסות למינו או מיניותו של אדם באופן משפיל או מבזה, פרסום צילום או הקלטה שמתמקד במינו או מיניותו של אדם בניגוד לרצונו וכיוצא באלה.

כאשר מועלית טענה להטרדה מינית תוך כדי ניצול יחסי מרות- אזי קובע החוק חזקה שבוצעה הטרדה מינית, גם אם המוטרד לא הראה למטריד שאינו מעוניין בהצעות או התייחסויות שהופנו אליו על רקע מיני. כך למשל במערכת יחסים שבין רופא למטופל, בין מורה לתלמיד, בין ממונה בעבודה לעובד שכפוף לו. בתי הדין לעבודה נתנו פירוש רחב למונח ניצול "יחסי מרות" בעבודה, והחילו אותו גם במקרה הפחות מובהק, של "יחסי השפעה", כאשר אין יחסי מרות קלאסיים בין ממונה לכפיף.

 

החוק מטיל על מעסיקים את החובה לפרסם לעובדים תקנון למניעת הטרדה מינית, לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה בשל הטרדה מינית או התנכלות, לקבוע ממונה שאחראי לבירור תלונות כאלה, ולטפל בהן ביעילות.

מדובר בחובות כבדות משקל, בנושאים טעונים, שמעבר לבירור אותו מחויב המעסיק לבצע, עלולים להוביל גם להליכים נוספים של הגשת כתבי אישום פליליים או תביעות אזרחיות. לכן, קיימת חשיבות לכך, שהממונה למניעת הטרדה מינית אצל המעסיק, תקבל ליווי משפטי שיסייע להתמודדות עם הליכי בירור תקינים בתלונות מסוג זה. קיימת גם חשיבות ליתן הסברה ורענון לעובדים באופן שמנגיש להם את הוראות התקנון למניעת הטרדה מינית, כדי לתאם ציפיות ולמנוע מראש מקרים של הטרדה בטרם יתבצעו.

משרדנו מסייע למעסיקים וממונות למניעת הטרדה מינית, לבצע בירורים של תלונות הטרדה מינית באופן תקין, בהתאם להוראות הפסיקה העדכנית, וכן מייצג מעסיקים בבתי הדין לעבודה בהגנה מפני תביעות בתחום זה. משרדנו מסייע גם בייעוץ להתאמות בתקנונים למניעת הטרדה מינית ובמתן הדרכות רענון לעובדים בהתאם.

bottom of page