top of page
Meeting

הגבלת חופש עיסוק

אכיפה של תניות להגבלת עיסוק של עובד לאחר סיום עבודתו, אינה עניין של מה בכך, והיא מותנית בקיומם של מספר תנאים.

לעובד יש חובת נאמנות כלפי המעסיק. אסור לו לגלות סודות מסחריים של המעסיק הן בתקופת קיומם של יחסי עובד ומעסיק והן לאחר מכן. בנוסף, אסור לו להתחרות במעסיקו כל עוד מתקיימים בין הצדדים יחסי עבודה. לאחר סיומם של יחסי העבודה, חופש העיסוק של העובד גובר, ומאפשר לו להתפרנס בעבודה חדשה, גם אם היא מתחרה במקום עבודתו הקודם, ובלבד שהעובד ישמור על סודות מסחריים של מעסיקו הקודם.

יחד עם זאת, במקרים בהם העובד נחשף לסודות מקצועיים שהגעתם לידי עסק מתחרה, עלולה לפגוע במעסיק באורח קשה, יש מעסיקים שמשלבים בחוזה העבודה מלכתחילה, התחייבות של העובד להימנעות מתחרות במעסיק למשך תקופה מוגבלת, גם לאחר סיום העבודה. סעיפי הגבלת עיסוק כאלה, מקבלים תוקף מחייב, שניתן לאכיפה, רק ככל שהם עונים לדרישות הפסיקה, אחרת הם בטלים.

כך, על פי פסיקת בתי הדין לעבודה, המעסיק צריך להוכיח, שהמידע שנמצא בידי העובד לשעבר, אכן מהווה סוד מסחרי, כהגדרתו בחוק עוולות מסחריות. בכלל זה, יש להראות שאכן שמר המעסיק על מידור של הסוד המסחרי ומנע את הפצתו ככל הניתן.

בנוסף, יצטרך המעסיק להראות שקיים חשש ממשי שהעבודה במקום המתחרה מצריכה שימוש בסוד המסחרי; להראות שהגבלת העיסוק ניתנה לתקופה מוגבלת ובאופן מצומצם ככל הניתן. לחלופין, ניתן לאכוף תניה של הגבלת עיסוק ככל שהמעסיק יוכיח שנתן לעובד תמורה מיוחדת בכסף או בשווה כסף (למשל הכשרה יקרה) כנגד התחייבות שלא להתחרות בו למשך תקופה מוגבלת.

משרדנו מסייע בהתאמה וניסוח של סעיפי הגבלת עיסוק בהסכמי עבודה, וכן מייצג בבית הדין בבקשות למתן צווי מניעה להגבלת עיסוק, או בהגנה מפניהן, ובתביעות כספיות הנלוות, שניתן להגיש בבית הדין לעבודה, בגין גזלת סודות מסחריים ותחרות בלתי הוגנת.

bottom of page